صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و اسناد و املاک

صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و اسناد و املاک

سلام خدمت شما دوستان و همراهان موسسه حقوقی صلح آفرین پارس امروز قصد داریم در مورد درخواست صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت صحبت کنیم که درخواست اجراییه با توجه به آیین نامه جدید التصویب که با اصلاحات بسیار زیادی همراه بوده است و موضوع وصول مهریه که موضوعی بسیار رایج در جامعه است به موجب این آیین نامه به اجراییات اداره ثبت و اسناد و املاک ارجاع شده است.

که در حال حاضر جهت وصول مهریه لازم است زوجه اقدام به طرح و پیگیری خود از دفاتر پیشخوان مهریه بنماید و با درخواست اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک که در شهر تهران به ((اداره پنجم مهریه)) معروف است ، اقدام نماید .

پس همانطور که روشن است دانستن شرایط درخواست اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک امری لازم و ضروری محسوب می گردد.

در این مقاله سعی شده است اجراییه و درخواست اجراییه و شرایط درخواست اجراییه به اختصار توضیح داده شود.

 

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: اجراییه یا ورقه اجراییه عناوین مختلفی هستند که برای اجراییه ذکر شده اند ومنظور همه آنها یک مسئله است.

بنابراین چه بیان داریم ((اجراییه)) یا ((ورقه اجراییه)) یا ((برگ اجراییه)) یا ((برگه لازم الاجرا)) منظورمان فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه ی اجرا ثبت اسناد واملاک یا مرجع دیگری که قانون معین می نماید ارسال می دارد، و مامورین اجرا موظفند که با همکاری مامورین انتظامی در صورت نیاز، مفاد آن را طبق قانون و آیین نامه های مربوط به موقع اجرا بگذارند.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود :  پس همان گونه که درخواست اجرای سند فرم چاپی مخصوصی دارد، ورقه اجراییه نیز به مانند آن دارای فرم مخصوصی است که در ادارات ثبت و دفترخانه های ثبت مربوطه موجود است،  و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا تفاوت دارد و دستور اجرا مفاد سند حتما باید به روی ورقه اجراییه به نحوی که در مقررات مربوطه آمده است داده شود و براساس ماده 4 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی که بیان می دارد :

(( سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد ، رونوشت سند را در برگ های ویژه و ظرف 24 ساعت با خط خوانا در 3 نسخه (اگر متعهد 1 نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه 2 نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته و ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود))

 

تعداد برگ های اجراییه:

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد تعداد برگ های اجراییه بیان می دارد : براساس ماده 4 آیین نامه ی اجرا مفاد اسناد رسمی و نسخه های اجراییه ، چه به وسیله دفترخانه صادر شود چه به وسیله اداره ثبت ، باید 2 برابر متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد 1 نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف 3 روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد.

 

اشکالات مربوط به صدور اجراییه:

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد ایراداتی که مربوط به صدور احراییه می شود اینگونه توضیح می دهد : اگر سردفتر، دفترخانه در صدور اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نماید یا خیر؟

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس اینگونه پاسخ می دهد : باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکال وی را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هرحال تا تعیین تکلیف باید از صدور اجراییه خودداری نمایند.

پس از صادر شدن اجراییه و امضا و مهر آن به وسیله مقام صادر کننده اجراییه باید برای اجرا نزد مسئول اجرا ارسال شود، در صورتیکه صادر کننده اجراییه دفتر اسناد رسمی باشد باید مراتب را به وسیله پست سفارشی به آخرین نشانی متعهد که در سند نوشته شده یا شخص اعلام نموده است به وی اطلاع دهد و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی به اداره ثبت محل ارسال نماید.

لازم به ذکر است اگر متعهد سند لازم الاجرا مقیم خارج از کشور باشد ، اجرای ثبت باید اوراق اجرایی را توسط اداره کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال نماید تا طبق مقررات قانونی ابلاغ کنند.

مامور اجرا موظف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید اخذ نماید.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : ممکن است متعهد سند لازم الاجرا یا مالک وثیقه از رویت یا امضای اجراییه ممانعت نمایند در این حالت مامور اجرا مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد نمود و اگر مالک ملک مورد وثیقه یا متعهد سند لازم الاجرا در اقامتگاه خودش حاضر نباشد ، مامور اجرا مفاد اجراییه را به یکی از بستگان یا مستخدمین وی که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت اوراق اجراییه کافی به نظر آید ابلاغ می نماید ، به شرط آنکه بین متعهد یا مالک ملک مورد وثیقه و کسی که برگ اجراییه را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد متعهد سند لازم الاجرایی که سواد نداشته باشد اینگونه توضیح می دهد : در صورتی که متعهد سند لازم الاجرا بی سواد باشد یا مالک ملک مورد وثیقه سواد نداشته باشد برگ اجراییه باید به اثر انگشت آنان برسد.

 

 

تکلیف اجراییه ای که متعهد برگ اجراییه شرکت های تجاری باشد چیست؟

 

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد متعهد بودن شرکت های تجاری براساس یرگه اجراییه اینگونه توضیح می دهد : در صورتی که متعهد برگ های اجراییه شرکت های تجاری باشند ، اوراق اجراییه به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه برگه های اجراییه ابلاغ می شود.

بستانکار می تواند در موقع در خواست صدور اجراییه و یا پس از آن و قبل از مدت 10 روز مقرر در ماده 21 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، تقاضای تامین طلب ((توقیف اموال )) خود را از اموال متعهد نماید.

ماده 21 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چنین مقرر می دارد:

(( از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

اگر خود را قادر  به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

((بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.))

همچنین تبصره ماده مذکور مقرر می دارد :

((مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هروقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند))

در این صورت به دستور ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، اجرای ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال مدیون (متعهد) باید بازداشت نماید.

ماده 27  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چنین مقرر می دارد :

((متعهدله می تواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده 21 این آیین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.))

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می نماید : لازم به ذکر است پس از این مدت 10 روز نیز می توان اموال متعهد را به دایره اجرا معرفی نمود و درخواست توقیف آن را نمود.

اگر موضوع اجراییه تسلیم عین منقول مانند تراکتور باشد و تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ، متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجرا باید آن را از متعهد اخذ و به متعهد تسلیم و رسید دریافت نماید مگر اینکه مال منقول موضوع اجراییه در تصرف ثالث بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن ادعای مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن مال نمی شود و ذینفع باید به دادگاه مراجعه نماید.

 

 

تکلیف برگ اجراییه ای که موضوع آن تسلیم مال غیرمنقول باشد :

 

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : اگر موضوع برگ اجراییه تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده باشد و آن مال در تصرف متعهد یا در تصرف شخص ثالثی باشد آن مال به وسیله مامور اجرا پس از انقضای مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، به متعهدله تسلیم و رسید اخذ می شود.

ماده 28 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد :

اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا 10 روز پس از ابلاغ ، متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجرا عین مزبور و منافع آن را به متعهد له تسلیم کرده ، قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند .

اگر اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده بود و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه ، یا سند رسمی صادر از مالک  (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می شود.

((متعهدله در صورتی که متعرض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.))

 

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.
در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه
های کشور در کنار شما می باشند.
تلفن تماس: 02166408517

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *