حق تقدم در مرحله اجرای احکام مدنی چگونه رعایت می شود؟

سلام ممنونم که همراه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس هستید، امروز قصد داریم در مورد حق تقدم در اجرای احکام مدنی صحبت کنیم.
وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: در بیشتر پرونده های حقوقی گاه اتفاق می افتد که چند نفر بستانکار یا محکوم له همزمان اقدام به طرح دعوای حقوقی علیه فردی نموده که منتج به محکومیت شخص شده، لذا برای مطالبه محکوم به اقدام به تشکیل پرونده اجرای احکام در قسمت اجرای احکام می نمایند، حال ممکن است هر محکوم له مدعی باشد که وی از دیگری زودتر اقدام به طرح دعوا حقوقی یا تشکیل پرونده اجرای احکام و توقیف اموال محکوم علیه نموده است.
وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: در این گفتگو سعی داریم در مورد حق تقدم در اجرای احکام مدنی و رفع اختلاف پیرامون این موضوع صحبت نماییم.
وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می نماید: براساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۱ که مقرر می دارد :

((در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید

۱ ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد ‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲ ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳ ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال

۴ ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران ))

وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: همانطور که در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ حق تقدم اجراییه هایی که به قسمت اجرای احکام می رسد را بیان نموده است.

اما برای روشن شدن این ماده از قانون اجرای احکام مدنی باید بیان داریم، ممکن است محکوم له پرونده ای مالی اعم از منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد وی به عنوان وثیقه قرار گرفته شده باشد .
در این حالت شخص محکوم له نسبت به اشخاص دیگری که نسبت به همان محکوم علیه پرونده اجراییه تشکیل می دهد ، حق تقدم دارد و این حق تقدم سبب می شود که ابتدا دین شخصی که مال نزد وی به عنوان وثیقه قرار دارد پرداخت شود و سپس اگر پس از فروش مال وثیقه چیزی باقی ماند به محکوم له دیگری که مالی در وثیقه ندارد داده می شود.
وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : ممکن است محکوم له پرونده حقوقی در زمانی که حکم به نفع وی صادر گردید اقدام به تشکیل پرونده اجراییه نماید و با توقیف مالی از محکوم علیه حق تقدم در اجرا بدست آورد و از سوی دیگر شخص بعدی اگر بخواهد آن مال را توقیف نماید نمی تواند زیرا مال توقیف شده قبلا توسط شخصی توقیف اجرایی گردیده است.
البته شخص دوم به عنوان محکوم له در صورتی که مال مذکور از نظر ارزش مالی مازاد از طلب محکوم له اول باشد ، محکوم له دوم می تواند مال مذکور را نسبت به مازاد آن توقیف نماید.

منظور از توقیف تامینی و توقیف اجرایی چیست؟

وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در پاسخ به این سوال که توقیف تامینی و توقیف اجرایی چه معنا و مفهومی دارد ، اینگونه توضیح می دهد: آنچه که در بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام از توقیف تامینی و توقیف اجرایی بیان شده است ، یعنی اگر مالی قبل از اینکه حکمی به نفع محکوم له صادر شود ، و شخص خواهان در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه یا قبل از طرح دعوا ، به موجب قرار تامین خواسته توقیف شود ، این توقیف را ، توقیف تامینی می گویند.
وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: اگر مالی در جریان اجرای حکم توسط محکوم له توقیف شود به این توقیف ، توقیف تامینی گفته می شود.

کارگران و مستخدمان تا چه میزان در اجرای حکم حق تقدم دارند؟

وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد حق تقدم کارگران و مستخدمان خانه و محل کار محکوم علیه نسبت به دیگر محکوم له ها ، به میزان ۶ ماه حقوق و دستمزد خود بر دیگران محکوم لهم حق تقدم دارند، و پس از پرداخت و تادیه حقوق و دستمزد ۶ ماهه ، آن کارگر و یا مستخدم نسبت به دیگر محکوم لهم حق تقدم در اجراییه نخواهد داشت .

حق تقدم نفقه زوجه در اجرای احکام مدنی چه میزان است؟

وکیل خوب پایه یک دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد حق تقدمی که ممکن است زوجه در دریافت نفقه خود در اجرای احکام مدنی داشته باشد اینگونه توضیح می دهد: در صورتی که اجراییه هایی متعددی در یک زمان به واحد اجرای احکام مدنی برسد که در میان این اجراییه ها، نفقه زوجه هم به اجرای احکام رسیده باشد، زوجه صرفا تا ۶ ماه نسبت به دیگر محکوم لهم حق تقدم دارد و نه بیشتر ، به طور مثال اگر زوجه ای در پرونده مطالبه نفقه ۳ ساله خود محکوم له واقع گردد ، و در زمان اجرای حکم با دیگر محکوم لهم همزمان شود، زوجه صرفا تا ۶ ماه نسبت به دیگر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت و نه بیشتر.
ممنونم که همراه همیشه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس هستید، در صورتیکه نیاز به وکیل خوب پایه یک دادگستری در امور اجرای احکام مدنی داشتید می توانید با تلفن موسسه تماس به شماره ۰۲۱۶۶۴۰۸۵۱۷ تماس حاصل نماید.

اشتراک گذاری پست