نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

                       قرارداد اجاره به شرط تمليك

 

جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره املاک کلیک نمایید

 

 

جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره سردخانه کلیک نمایید

 

 

مخصوص طرحهاي صنعتي(در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد)

بين امضا كنندگان ذيل:

الف- بانك ………………………..(مشخصات كامل ذكر گردد) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- شركت/كارخانه  ………………………… كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است و ازاين پس در اين قرارداد مستاجر ناميده مي شود از طرف ديگر اين قرارداد با شرايط ذيل منعقد گرديد:

ماده1- بانك اموال مشروحه زير را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح …………… به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نمايد و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور كامل ذكر گردد).

ماده2- مدت قرارداد از تاريخ انعقاد تا پايان …………… مي باشد.

ماده3- كل مال الاجاره مبلغ  …………… ريال مي باشد. مستاجر مبلغ  …………… ريال آنرا به عنوان پيش پرداخت نقدا به بانك پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقيه مال الاجاره را كه بالغ بر  …………… مي باشد در اقساط زير بدون اينكه نيازي به اخطار قبلي بانك باشد به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد. (تاريخ اقساط و مبلغ آن به تفصيل ذكر گردد.)

تبصره- وجوه دريافتي از مستاجر به عنوان پيش پرداخت بابت قسمتي از مال الاجاره هر قسط متناسب با كل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گرديده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصيص پيش پرداخت توسط بانك را تاييد نمود.

ماده4- مستاجر اقرار و اعتراف نمود كه تمامي اموال مورد اجاره سالم و بدون عيب و نقص تحويل وي گرديد و همچنين تعهد نمود كه اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداري نموده و آنها را طبق نظر كارشناسان بانك و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداري قراردهد و از ماشين آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهاي كمپاني سازنده بهره برداري نمايد و بانك حق خواهد داشت بدون اخطار قبلي و در هر زمان كه بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسي و بازديد قرار دهد و مستاجر نيز مكلف است راهنمايي ها و توصيه هاي بانك را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نمايد.

تبصره- مستاجر مكلف است تعهدات مذكور را در اين ماده در خصوص اموال مورد وثيقه نيز مرعي دارد.

ماده5- مستاجر مسئول هر گونه خسارتي است كه به مورد اجاره وارد مي شود اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره تعدي و تفريط كرده يا نكرده باشد و بايستي كليه خسارات وارده را بنا به تشخيص بانك و به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد به بانك پرداخت نمايد. تشخيص بانك در مورد ورود خسارت و ميزان خسارت وارده براي مستاجر قطعي و الزام آور مي باشد و مستاجر حق هر گونه ايراد اعتراضي را در اين مورد از خود سلب نمود.

ماده6- انجام كليه تعميرات مربوط به مورد اجاره اعم از كلي و جزيي و همچنين هزينه هاي آن بدون حق مطالبه از بانك بعهده مستاجر مي باشد ليكن قبل از اقدام به تعميرات اساسي مستاجر مكلف است مراتب را كتبا به بانك اعلام نموده و طبق نظر و صلاحديد بانك عمل نمايد.

تبصره- در موارد فوق و اضطراري كه كسب نظر بانك جهت انجام تعميرات اساسي به هر علت مقدور نباشد و عدم انجام تعميرات به موقع موجب ايجاد خسارات به عين مستاجره گردد مستاجر مكلف است راسا در حد رفع ضرر و خسارت از عين مستاجره تعميرات لازم را انجام دهد و بالافاصله پس از رفع موانع بانك را كتبا در جريان اقدامات خود قرار دهد. در هر حال تشخيص فوري و اضطراري بودن انجام تعهدات و نيز عدم دسترسي مستاجر به بانك به عهده بانك مي باشد و چنانچه دلايل مستاجر مورد قبول بانك واقع نگردد و نيز چنانچه مستاجر در انجام تعميرات به موقع اقدام ننمايد مستاجر مكلف است كليه خسارات وارده به بانك را طبق نظر و تشخيص بانك بلافاصله به بانك بپردازد. تشخيص بانك در تمامي موارد فوق براي مستاجر قطعي و لازم الاجرا است.

ماده7- بانك عنداللزوم و به هر طريق كه خود صلاح و مقتضي بداند كليه تعهدات و تضمينات سازندگان و فروشندگان اموال مورد اجاره به بانك را به مستاجر واگذار خواهد نمود. مستاجر متعهد گرديد كليه اقدامات لازم جهت حمل، آزمايشات مقدماتي و نهايي و رفع نواقص فني و استفاده از كالاي موضوع معامله را طبق ضوابط تعيين شده از طرف فروشنده اصلي كالا به عمل آورد. ضمنا در صورت واگذاري تعهدات، مستاجر مكلف به استفاده بموقع از اين نوع تضمينات و تعهدات مي باشد.

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور بعهده مستاجر بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد پذيرفت.

ماده8- مستاجر حق ندارد عين يا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان به ديگري واگذار و يا در اختيار و تصرف ديگري قرار دهد. هر گونه معامله اي خلاف اين ماده از نظر بانك باطل و كان لم يكن است.

ماده9- مستاجر به منظور تاديه كامل بدهي خود به بانك مربوط به اقساط مال الاجاره مشورحه زير در وثيقه بانك گذاشت و به تصرف بانك داد و بانك پس از تصرف اموال ياد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نمايد.

 

مشخصات كامل وثايق:

 

ماده10- علاوه بر ماشين آلات و ساختمانها و تاسيسات موجود كليه ماشين آلات و تاسيسات و مستحدثاتي كه در عرصه و اعيان و وثايق مذكور در اين قرارداد احداث و نصب و ايجاد شود و كليه ماشين آلاتي كه بعدا خريداري مي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود و جمعا وثيقه واحدي را تشكيل داده و مانع اجراي مقررات مربوط به صدور اجرائيه نخواهد بود.

ماده11- مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزء يا كلا، عينا يا منفعتا به ديگري واگذار نمايد. همچنين مستاجر حق ندارد هيچيك از وثايق اعم از منصوبه و غير منصوبه را بدون موافقت بانك از محل كارخانه خارج ساخته و به محل ديگري انتقال دهد.

تبصره- مستاجر قبول و تاييد نمود كه در صورت صدور اجراييه و يا به هر نحو ديگري كه وثايق مذكور در اين قرارداد به بانك يا شخص ديگري منتقل گردد منتقل اليه در استفاده از امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره و وديعه يا وام آن و ساير حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غيره محل مورد وثيقه(اعم از آنكه هنگام امضا اين قرارداد در محل مورد وثيقه وجود داشته يا بعدا بوجود آيد) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود. همچنين مستاجر متعهد شد كه امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره محل مورد وثيقه و حق استفاده از امتياز و وديعه يا وام آن را به ديگران واگذار ننمايد و اين تعهد تا تصفيه كامل مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اعم از مال الاجاره و ساير هزينه هاي قانوني به قوت خود باقي خواهد بود. مستاجر حق هر گونه اقدامي را در مورد انتقال حقوق مزبور به ديگري از خود سلب نمود و هر گونه اقدام نامبرده كه مغاير اين قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12- مستاجر تعهد نمود تا زماني كه بدهي خود را از هر جهت با بانك تصفيه ننموده است كليه اموال فعلي و بعدي خود را كه در وثيقه بانك مستقر شده و يا خواهد شد و همچنين اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر، همه ساله و به مبلغي كه مورد موافقت بانك باشد در برابر آتش سوزي و انفجار و ساير خطراتي كه بانك معين كند به هزينه خود و بدون حق مطالبه از بانك به نفع بانك بيمه نمايد و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم كند. در صورت انجام بيمه قبل از امضاي قرارداد بيمه نامه بايد ظرف 15 روز به نام بانك انتقال يابد و نيز 15 روز قبل از امضاي مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را به بانك ارايه دهد. همچنين مستاجر مكلف است ماشين آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد. در صورتي كه مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي تواند به هر مبلغي كه مقتضي بداند اقدام به بيمه و يا تجديد يا انتقال آن به نفع خود بنمايد. مستاجر حق ندارد بدون تصويب بانك اقدام به تعميرات كلي يا تجديد ساختمان در محل اجراي طرحهاي خود بنمايد.

تبصره- در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخيص بانك بايستي به هزينه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نيز بيمه گردد.

ماده13- در صورتي كه مستاجر از هر يك از شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك مي تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از يد مستاجر خارج سازد و كليه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستاجر مطالبه و از طريق صدور اجراييه و يا از محل هر گونه اموال، مطالبات و يا وجوه موجود احتمالي مستاجر نزد بانك وصول نمايد.

ماده14- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير بانك براي مستاجر الازم آور است و از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده15- مستاجر مكلف است در تمام مدت اجاره امور و فعاليتهاي خود را طبق اصول صحيح صنعتي و مالي و فني محاسباتي اداره نموده، كارشناسان و متخصصين لايق و مجرب استخدام كند و همچنين هر شش ماه يك بار متواليا چگونگي اقدامات مربوط به فعاليت خود را كتبا براي بانك گزارش نمايد و ترازنامه مالي خود را همه ساله به بانك تسليم كند.

ماده16- در صورت عدم تسويه كامل بدهي مستاجر ناشي از قرارداد حاضر در سررسيد، مقرر و از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مستاجر مبلغي به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت. از اين رو مستاجر با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود مبلغي معادل 12% مانده بدهي براي هر سال(نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد) و طبق فرمول 12*تعداد روز* مانده بدهي- 360*100 به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي بانك، معادل مبلغ ياد شده را از مستاجر مطالبه و يا از هر گونه وجوه ديگر وي نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي مستاجر تملك نمايد. اخذ مبلغ مقرر در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده17- مستاجر تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع واقعي مالي مستاجر باشد در شركت برقرار نموده و همچنين مستاجر تعهد نمود در صورت تشخيص بانك، حسابها و دفاتر شركت مستاجر به وسيله يكي از موسسات حسابرسي رسمي كه مورد تاييد بانك باشد رسيدگي گردد.

ماده18- مستاجر نبايد بدون موافقت بانك با اعضاي هيات مديره و بازرسها و كارمندان خود بطور مستقيم و يا غير مستقيم معامله نمايد و يا در وضع حقوقي خود تغيير بدهد.

ماده19- مستاجر بنحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد كه چنانچه وي قبل از پايان مدت اجاره بخشي از مال الاجاره را قبل از سررسيد هر قسط به بانك تاديه نمايد بانك بتواند مبالغ پيش پرداختي را حسب تشخيص خود جهت تقليل نسبي اقساط مال الاجاره و يا واريز و تصفيه آخرين اقساط مال الاجاره منظور نمايد. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانك در مورد نحوه محاسبه و تخصيص وجوه پيش پرداختي را از خود سلب نمود.

ماده20- در صورت ايفاي كليه شرايط و تعهدات مذكور در اين قرارداد از طرف مستاجر(به تشخيص بانك) پس از انقضاي مدت و پرداخت كليه اقساط مال الاجاره و يا پرداخت و تسويه كامل مبلغ مال الاجاره قبل از انقضاي مدت، كليه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تاييد بانك به مالکيت مستاجر درخواهد آمد.

تبصره1- در صورتي كه انتقال مالکيت اموال مورد اجاره قانونا مستلزم انجام تشريفات خاصي باشد در اين صورت طرفين توافق دارند تشريفات مزبور را طبق مقررات جاريه انجام دهند.

تبصره2- در صورتيكه انتقال مالكيت و يا هر گونه استفاده و يا حمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزينه ماليات و يا عوارض باشد پرداخت كليه هزينه هاي ماليات و عوارض متعلقه منحصرا بعهده مستاجر بوده و نامبرده مكلف است بدون حق مطالبه هر گونه وجهي از اين بابت راسا كليه مالياتها و عوارض و هزينه هاي متعلقه را تاديه نمايد. بطور كلي تمامي هزينه هاي انتقال اعم از حق الثبت، ماليات نقل و انتقال عوارض و غيره بعهده مستاجر مي باشد و مستاجر بايستي به هزينه خود آنها را پرداخت نمايد.

ماده21- مستاجر تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد.

ماده22- مستاجر متعهد گرديد كليه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتي را كه عدم ايفاي آن موجب اخلال و يا وقفه در بهره برداري از عين مستاجره و يا عدم انجام تعهدات مستاجر در قبال بانك مي گردد به موقع انجام داده و هيچگونه تخلفي ننمايد.

ماده23- مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك شكل يا محل مورد اجاره را تغيير داده و هر گونه تغيير ديگري در آن بوجود آورد.

ماده24- در صورتي درخواست بانك مستاجر مكلف است تسهيلات لازم جهت نصب پلاك مبني بر مالكيت بانك در اموال مورد اجاره را ايجاد نمايد.

ماده25- مستاجر ضمن پذيرش مسئوليت خود در قبال تمام ادعاها و دعاويي كه مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد متعهد گرديد در صورت اقامه چنين دعاوي و ادعاهايي كه عليه بانك نيز مطرح مي شود از حقوق بانك دفاع نموده، هزينه هاي مربوطه را شخصا و بدون حق مطالبه از بانك تاديه نمايد.

ماده26- در كليه مواردي كه بانك وكيل مستاجر است وصي بعد از حيات وي نيز مي باشد.

مشخصات مستاجر:

شركت ………………………….. ثبت شده تحت شماره  …………………………………. در اداره ثبت شركتها با مديريت آقايان …………………………(مدير عامل) و ……………………..(رئيس هيات مديره) و ……………………. (نايب رئيس هيات مديره) ……………………. و صاحبان امضاي مجاز ………………………… به موجب آگهي هاي به شماره  …………………………………………. مندرج در روزنامه رسمي شماره …………………………………………. و به نشاني ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

محل امضاي نماينده بانك                                         محل امضاي مستاجر

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

 

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *