هر آنچه که باید از عقد یا قرارداد صلح باید بدانیم

سلام ممنونم که مثل همیشه همراه موسسه حقوقی صلح آفرین پاس هستید، امروز قصد داریم به یکی از عقد های مهم که در اجتماع ما بسیار رایج است بپردازیم و آن عقد صلح می باشد.

عقد صلح در بین حقوقدانان و همچنین بین فقها به عنوان سید العقود مشهور می باشد، عقد صلح از جهات مختلفی مهم می باشد که یکی از این جهات این است که عقد صلح را می توان جایگزین بسیاری از عقود استفاده کرد یعنی اگر بخواهیم از احکام خاص یک عقد و یا قرارداد پیروی نکنیم می توانیم بجای تنظیم آن عقد یا قرارداد ، عقد صلح تنظیم نماییم .

این تنها مقدمه ای کوتاه از اهمیت عقد صلح بود که برای شما تشریح شد امیدوارم مثل همیشه با نظرات خودتون موسسه حقوقی صلح آفرین پارس را همراهی نمایید.

صلح به عنوان جایگزین یک عقد دیگر

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دار‌د: همانطور که در مقدمه این گفتگو آمده است ، عقد صلح را می توانیم جایگزین یک عقد دیگری تنظیم نماییم ، یعنی اینکه اگر بخواهیم مثلا قرارداد یا عقدی را تنظیم نماییم که در آن یک عوض (مال) در قبال معوض (پول ) جا به جا شود عموما این عقد یا قرارداد در قالب عقد بیع تنظیم می گردد.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : اگرچه بسیاری از افراد با توجه به مثالی که زده شد از عقد بیع استفاده می نمایند که صحیح همین است اما گاه اتفاق می افتد که استفاده از عقد بیع در این مثال راهگشا نمی باشد لذا اشخاص از عقد صلح استفاده می نمایند ، اما اینکه چرا افراد از عقد صلح بجای عقد بیع استفاده می نمایند ؟

باید بگویم که اگر مثلا عقد بیع را در قالب عقد صلح تنظیم نماییم دیگر احکام خاص و مخصوص بیع در عقد صلح جاری و ساری نخواهد بود.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: ماده ۷۵۸ قانون مدنی در رابطه با این مطلب اینگونه مقرر می دارد:

((صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح ، عین باشد در مقابل عوض ، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد))

لازم به ذکر است با تدقیق در این ماده باید متذکر بشوم ، برخی از احکام مثل حق شفعه در عقد بیع جاری می باشد اما اگر فردی بخواهد مال غیر منقول خود را به شخص ثالث انتقال دهد بدون آنکه شریک وی حق شفعه داشته باشد باید بجای تنظیم عقد یا قرارداد بیع ، عقد یا قرارداد صلح تنظیم نماییم تا بتوانیم از اعمال حق شفعه که جز احکام خاص عقد یا قرارداد بیع است جلوگیری نماییم.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پاس ادامه می دهد : البته در برخی از قوانین ، ماده ۷۵۸ قانون مدنی با استثناهایی روبرو شده است به گونه ای که قانونگذار جهت رعایت حال یکی از طرفین عقد و قرارداد ، و همچنین عدم امکان نقض مقررات مربوط به آن قانون این ماده از قانون مدنی را که مربوط به امکان جایگزین شدن عقد صلح بجای عقد دیگری و عدم اعمال مقررات آن عقد در عقد صلح را با استثنا و محدودیت روبرو کرده است.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت: این محدویت در ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اعمال شده است این ماده اینگونه مقرر گردیده است : (( هر محلی برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف ، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد ، مشمول مقررات این قانون است)).

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: همانطور که در قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بیان گردیده شده در صورتی که افراد اقدام به انعقاد عقد صلحی نمایند که در آن منافع مال غیر منقولی به ملکیت شخص دیگری در بیاید این عقد صلح همان اجاره محسوب می شود و مقررات قانون موجر و مستاجر در آن جاری می باشد نه مقررات عقد یا قرارداد صلح .

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت: این ماده از قانون موجر و مستاجر در واقع یک استثنا و محدودیت بر ماده ۷۵۸ قانون مدنی است زیرا همانطور که ذکر شد اگر موجر و مستاجر بخواهند در قالب عقد صلح اقدام به اجاره ملکی را بنمایند مقررات مربوط به عقد صلح جاری نمی باشد بلکه مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جاری می باشد.

 

شرایط فسخ عقد یا قرارداد صلح

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد شرایط فسخ عقد یا قرارداد صلح اینگونه توضیح می دهد: قانونگذار ما در ماده ۷۶۰ از قانون مدنی اینگونه در مورد فسخ و یا برهم خوردن عقد یا قرارداد صلح مقرر می دارد:

((صلح ، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائز واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله))

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: همانطور که پیشتر توضیح داده شد عقد یا قرارداد صلح می تواند جایگزین در بیشتر عقد و قراردادها شود که البته این جایگزینی دارای محدودیت می باشد مثل عقد نکاح یا همان عقد ازدواج ، که ما نمی توانیم عقد ازدواج و یا عقد نکاح را در قالب عقد یا قرارداد صلح بیاوریم.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت: عقد و یا قراردادها ممکن است لازم و یا جایز باشند اما این لازم بودن و یا جایز بودن به چه معنی است؟

باید بیان داریم برخی از عقود و قراردادها می تواند از سوس یکی از طرفین عقد یا قرارداد یکطرفه فسخ شوند مثل عقد وکالت که وکیل و یا موکل می توانند یکطرفه اقدام به فسخ عقد وکالت نمایند و یا اینکه عقد و یا قراردادها ممکن است با فوت یکی از طرفین منحل شود مثل عقد وکالت که با فوت وکیل یا موکل منحل و یا به عبارت صحیح تر باطل می شود.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : این عقد و یا قراردادی که به حکم قانون امکان فسخ یکطرفه در آن وجود دارد و یا اینکه با فوت یکی از طرفین عقد یا قرارداد برهم می خورد، عقد یا قرارداد جایز نام گرفته می شوند .

از سوی دیگر و در مقابل عقد و قرارداد جایز عقد و قرارداد لازم وجود دارد که برای فسخ و یا برهم خوردن آن شرایطی خاص توسط قانونگذار مقرر شده است.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان نمود: عقد نکاح و یا همان عقد ازدواج با شرایطی مثل طلاق و یا شرایطی خاص که در قانون به آن اشاره شده است برهم می خورد .

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد اینکه عقد یا قرارداد صلح چگونه برهم می خورد و یا فسخ می شود اینگونه توضیح می دهد:

عقد یا قرارداد صلح همانطور که در ماده ۷۶۰ قانون مدنی ذکر گردیده است جز عقد و یا قراردادی است که لازم است و این بدان معنی است که طرفین این عقد یا قرارداد نمی توانند به صورت یکطرفه عقد یا قرارداد صلح را فسخ نمایند مگر اینکه حق فسخ در عقد یا قرارداد صلح این حق را به آنان داده باشد.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد اقاله عقد و یا قرارداد صلح اینگونه توضیح می دهد:

همانطور که بیان نمودیم عقد و یا قرارداد صلح جز عقد و قراردادهای لازم است که جز در شرایطی که در عقد و قرارداد صلح آمده برهم نمی خورد ، و یا اگر طرفین عقد و یا قرارداد صلح بخواهند می توانند این عقد و قرارداد صلح را اقاله نمایند.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد معنای اقاله اینگونه توضیح می دهد: اگر طرفین یک عقد و یا قراردادی به اتفاق بخواهند قرارداد تنظیمی فی مابین خود را برهم بزنند ، به این اقدام اقاله گفته می شود.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: اگر عقد وکالتی در قالب عقد یا قرارداد صلحی تنظیم شود ، این عقد وکالت را نمی توانیم یکطرفه برهم بزنیم یا فسخ نماییم، مگر اینکه این حق فسخ در قرارداد یا عقد صلح به شخص داده شده باشد زیرا عقد صلح جز عقود و قراردادهای لازم می باشد.

خیار غبن در عقد یا قرارداد صلح

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: یکی از کاربردهای عقد و یا قرارداد صلح جلوگیری از تنازع و اختلاف است که افراد با توجه به اختلافاتی که با یکدیگر دارند اقدام به استفاده از عقد یا قرارداد صلح می نمایند.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: در زمانی که طرفین یک منازعه برای خاتمه دادن به تنازع فی مابین اقدام به استفاده از عقد یا قرارداد صلح می نمایند در واقع با مسامحه با یکدیگر برخورد می نمایند و از اختلافاتی که فی مابین ایجاد شده است با دید گذشت برخورد می نمایند.

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت: ماده ۷۶۱ قانون مدنی در مورد صلحی که در مقام رفع تنازع تنظیم می شود مقرر می دارد:

((صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار))

 

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد خیار غبن توضیح می دهد:
غبن در لغت به معانی متعددی دارد که می توان به زیان دیدن و فریفتن و غیر اشاره کرد ، اما غبن با توجه به ماده ۴۱۶ قانون مدنی که مقرر می دارد :
(( هر یک از متعاملین که در معامله ، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند))
این ماده در واقع حق فسخی را بیان می نماید که به شخص مغبون داده می شود .
وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد: اگر در قراردادی بین عوض و معوض (کالا و پول) تناسب وجود نداشته باشد و این تناسب به اندازه ای باشد که قابل مسامحه نباشد ، شخص مغبون می تواند معامله را فسخ نماید، اما اینکه این
خیار غبن در عقد یا قرارداد صلحی که در مقام رفع تنازع و یا بر مبنای مسامحه تنظیم شود جاری هست یا خیر؟؟
باید بگوییم که خیر خیار غبن در عقد و یا قرارداد صلح که در مقام رفع تنازع و یا در مقام مسامحه تنظیم می گردد جاری نمی باشد .
وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: عقد یا قرارداد صلح که برای رفع تنازع و یا رفع اختلاف تنظیم می شود و همچنین عقد و یا قرارداد صلح که بر اساس تسامح تنظیم می شود صرفا از طریق حق فسخی که در آن عقد و یا قرارداد صلح آمده امکان فسخ وجود دارد .

عقد صلح در چه صورت باطل است؟

وکیل خوب عقد صلح موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد این موضوع که عقد یا قرارداد صلح در چه صورت باطل است بیان می دارد :
به استناد ماده ۷۶۷ قانون مدنی که مقرر می دارد ((اگر بعد صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است))
عقد و یا قرارداد صلح در صورتی باطل است که موضوع آن بعد عقد یا قرارداد صلح مشخص شود که منتفی بوده است،
به طور مثال اگر شخصی خانه خود را به دیگری به موجب عقد و یا قرارداد صلح به دیگری صلح نماید ، ولی بعد از این عقد یا قرارداد صلح مشخص شود که هنگام تنظیم عقد یا قرارداد صلح ، اصلا خانه وجود نداشته است، در این صورت به علت منتفی بودن موضوع صلح که همان خانه است، عقد یا قرارداد صلح باطل می باشد.
ممنونم که مثل همیشه با موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همراه هستید در صورتیکه نیاز به یک وکیل خوب پایه یک دادگستری دارید می توانید با شماره ۰۲۱۶۶۴۰۸۵۱۷ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری پست