نمونه قراردادها

نمونه قرارداد حق العمل کاری 

نمونه قرارداد حق العمل کاری 

تاریخ : .......... شماره : ..........                                 قرارداد حق العمل کاری        ماده 1) طرفین : الف) شرکت ...................... به مدیریت  ................ به شماره ثبت ................. به آدرس ................. تلفن ......................... به عنوان آمر . ب) آقای ...........................  فرزند ................. شماره شناسنامه .................. صادره از ............... متولد .................... ساکن ................. تلفن ................. به عنوان عامل فروش . ماده 2) موضوع : بازاریابی , پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش . ماده 3) مدت : این قرارداد از تاریخ .................. لغایت ................ به مدت .....................


نمونه قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

نمونه قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

تاریخ : .......... شماره : ..........                       قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی         ماده 1) طرفین قرارداد   این قرارداد بین دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ................. به نشانی ................. که در این قرارداد اختصاراً دفتر نامیده می شود به نمایندگی آقای ................. فرزند ................. به عنوان ................. از یک طرف و آقای ................. فرزند ................. به نمایندگی ................. به آدرس ................. ................. که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود با شرایط و تعهدات زیر منعقد می گردد . ماده 2) موضوع ارائه...


نمونه قرارداد طراحی وب سایت

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

                                                          بسمه تعالی قرارداد طراحی وب سایت       اين قرارداد بين ............................. به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از يک طرف و .............. به نشاني .................................................. ....... شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود...


نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

                                            قرارداد مساقات     طرف اول قرارداد(مالك): خانم/آقاي ....................................... فرزند آقاي .............................................. داراي شناسنامه شماره................................. صادره از ....................................  متولد ....................................  ساكن: ............................................................................................................................................................. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقاي ....................................... فرزند آقاي .............................................. داراي شناسنامه شماره................................. صادره از ....................................  متولد ....................................  ساكن: ............................................................................................................................................................. مورد مساقات: درختان ميوه مثمره ثابته در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت................متر مربع داراي پلاك ................ فرعي از ................ اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ................ فرعي از اصلي مرقوم واقع در ................ بخش ................ ثبتي ................ محدوده و مورد...


نمونه قرارداد مشاركت مدني

نمونه قرارداد مشاركت مدني

                                      قرارداد مشاركت مدني     اين قرارداد بين امضاكنندگان زير الف) طرف اول آقای ......................... فرزند ......................... کدملی....................................به نشاني ........................................................................................................................................ ب) طرف دوم آقاي......................... فرزند  ........................... کد ملی..................................به نشانی.........................................................................................................................................   ماده1- سرمايه شركت مبلغ  ......................... ريال معادل ..........................................تومان است. سهم طرف اول از سرمايه مزبور مبلغ  ............................................................................ ريال معادل......................................................................................................تومان که  شامل ................................................................................................................................................. و سهم طرف دوم مبلغ  ........................................................................................... ريال  معادل.........................................................................تومان مي باشد که شامل............................................................................................................................................................................................................................................................................................. چنانچه طرفین این قرارداد در طول اجراي اين قرارداد تشخیص افزايش سرمايه مشاركت را بنمايند سرمايه در حد لزوم با توافق طرفین طبق...


نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

                                       ( قرارداد اجاره به شرط تمليك )     مخصوص طرحهاي صنعتي(در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد) بين امضا كنندگان ذيل: الف- بانك .............................(مشخصات كامل ذكر گردد) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و ب- شركت/كارخانه  .............................. كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است و ازاين پس در اين قرارداد...


نمونه قرارداد اجاره سردخانه

نمونه قرارداد اجاره سردخانه

تاریخ : .......... شماره : ..........                                                  قرارداد اجاره سردخانه   این قرارداد بین شرکت .................  به مدیریت آقای ................. فرزند ................. شماره شناسنامه ................. صادره از ................. متولد ................. ساکن ................. به شماره ثبت ................. به نمایندگی آقای ............................. فرزند ................ محل اقامتگاه ................. که کارفرما نامیده می شود و شرکت ................. به مدیریت آقای ................. فرزند ................... شماره شناسنامه ................. صادره از .................. متولد ..................... ساکن .................... شماره ثبت ................ به نمایندگی آقای ......................... فرزند ................ اقامتگاه ....................... که از...


نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری

تاریخ : .......... شماره : ..........                                                    قرارداد پیمانکاری       این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ....... و .........به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ................. کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقای ........ فرزند ........ به شماره شناسنامه ............صادره از ساری خ  ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار...


نمونه قرارداد تدریس

نمونه قرارداد تدریس

تاریخ : .......... شماره : ..........                                                قرارداد تدریس       این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ................ به شماره ثبت ................ و کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس  ................ ( قائم مقام مدیرکارخانه ) از یک طرف وآقای  ................ دارای شناسنامه شماره 6835 صادره از شیراز فرزند صمد به آدرس تهران ـ 24 متری ............... که منبعد طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد . ماده 1) موضوع قرارداد تدریس زبان انگلیسی جهت کارشناسان ..................... ماده 2...


نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

                                                  بسمه تعالی                                         وزارت کار و امور اجتماعی   قرارداد کار   اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما / نماينده قانوني كارفرماو کارگر (کارمند) منعقد مي شود. 1-مشخصات طرفين : كارفرما / نماينده قانوني كارفرما آقاي/خانم/شركت .......................................فرزند..........................شماره شناسنامه/ شماره ثبت ............................................... نشاني : ....................................................................................................................................................................................... و کارگر (کارمند) آقاي/ خانم : .........................................فرزند.....................


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 آقاي / خانم                                       فرزند                          به شماره شناسنامه                  صادره از                    كد ملي                   متولد                ساكن                                                                                                                                                                                  تلفن                        با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود . 1-2 آقاي / خانم                       فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  كد ملي                    متولد                     ساكن                                      ...


نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره

ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 موجر/ موجرین                                 فرزند                          به شماره شناسنامه                  صادره از                    كد ملي                   متولد                ساكن                                                                                                                                                                                  تلفن                        با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب 1-2 مستاجر/مستاجرین                              فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  كد ملي                    متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                 تلفن با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند      ...


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

                                       قرارداد انتقال سرقفلی ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 انتقال دهنده                          فرزند              به شماره شناسنامه                        صادره از                 كد ملي                                    متولد                                 ساكن                                                                                                                                                                                                        تلفن با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                        متولد                                    به موجب 1-2 انتقال گيرنده                    فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                    كد ملي                                 متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                                                 تلفن با وكالت / قيوميت /...


نمونه قرارداد پيش فروش ساختمان

نمونه قرارداد پيش فروش ساختمان

                                                      قرارداد پيش فروش ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 فروشنده                                                فرزند                          به شماره شناسنامه                             صادره از                 كد ملي                    متولد                       ساكن                                                                                                                                                        تلفن با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب 1-2 خريدار                              فرزند...