نمونه قراردادها

نمونه قرارداد حق العمل کاری 

نمونه قرارداد حق العمل کاری 

جهت آشنایی با نهاد حق العمل کاری کلیک نمایید       تاریخ : .......... شماره : ..........                                 قرارداد حق العمل کاری        ماده 1) طرفین : الف) شرکت ...................... به مدیریت  ................ به شماره ثبت ................. به آدرس ................. تلفن ......................... به عنوان آمر . ب) آقای ...........................  فرزند ................. شماره شناسنامه .................. صادره از ............... متولد .................... ساکن ................. تلفن ................. به عنوان عامل فروش . ماده 2) موضوع : بازاریابی , پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش . ماده 3) مدت : این قرارداد از...


نمونه قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

نمونه قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

تاریخ : .......... شماره : ..........                       قرارداد خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک کنید     ماده 1) طرفین قرارداد   این قرارداد بین دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ................. به نشانی ................. که در این قرارداد اختصاراً دفتر نامیده می شود به نمایندگی آقای ................. فرزند ................. به عنوان ................. از یک طرف و آقای ................. فرزند ................. به نمایندگی ................. به آدرس ................. ................. که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود با شرایط و تعهدات زیر...


نمونه قرارداد طراحی وب سایت

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

                                                                            بسمه تعالی قرارداد طراحی وب سایت   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید       اين قرارداد بين ............................. به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از يک طرف و .............. به نشاني...


نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

     نمونه متن قرارداد مساقات   برای مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید   جهت دسترسی به قانون مدنی اینجا کلیک نمایید     طرف اول قرارداد(مالك): خانم/آقاي ....................................... فرزند آقاي .............................................. داراي شناسنامه شماره................................. صادره از ....................................  متولد ....................................  ساكن: ............................................................................................................................................................. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقاي ....................................... فرزند آقاي .............................................. داراي شناسنامه شماره................................. صادره از ....................................  متولد ....................................  ساكن: ............................................................................................................................................................. مورد مساقات: درختان ميوه مثمره ثابته در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت................متر مربع داراي پلاك ................ فرعي از ................ اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك...


نمونه قرارداد مشاركت مدني

نمونه قرارداد مشاركت مدني

                                   نمونه متن قرارداد مشاركت مدني   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید   جهت دسترسی به نمونه قرارداد مشارکت در ساخت اینجا کلیک نمایید     اين قرارداد بين امضاكنندگان زير الف) طرف اول آقای ......................... فرزند ......................... کدملی....................................به نشاني ........................................................................................................................................ ب) طرف دوم آقاي......................... فرزند  ........................... کد ملی..................................به نشانی.........................................................................................................................................   ماده1- سرمايه شركت مبلغ  ......................... ريال معادل ..........................................تومان است. سهم طرف اول از سرمايه مزبور مبلغ  ............................................................................ ريال معادل......................................................................................................تومان که  شامل ................................................................................................................................................. و سهم طرف دوم مبلغ  ........................................................................................... ريال  معادل.........................................................................تومان مي باشد که شامل............................................................................................................................................................................................................................................................................................. چنانچه طرفین این قرارداد در...


نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

                       قرارداد اجاره به شرط تمليك   جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره املاک کلیک نمایید     جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره سردخانه کلیک نمایید     مخصوص طرحهاي صنعتي(در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد) بين امضا كنندگان ذيل: الف- بانك .............................(مشخصات كامل ذكر گردد) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و ب- شركت/كارخانه  .............................. كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است...


نمونه قرارداد اجاره سردخانه

نمونه قرارداد اجاره سردخانه

تاریخ : .......... شماره : ..........        قرارداد اجاره سردخانه     جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره ملک اینجا کلیک نمایید   جهت دسترسی به نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک اینجا کلیک نمایید   این قرارداد بین شرکت .................  به مدیریت آقای ................. فرزند ................. شماره شناسنامه ................. صادره از ................. متولد ................. ساکن ................. به شماره ثبت ................. به نمایندگی آقای ............................. فرزند ................ محل اقامتگاه ................. که کارفرما نامیده می شود و شرکت ................. به مدیریت آقای ................. فرزند ................... شماره شناسنامه ................. صادره...


نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری

تاریخ : .......... شماره : ..........                             نمونه قرارداد پیمانکاری   جهت آشنایی با وکیل خوب پیمانکاری اینجا کلیک نمایید   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید     این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ....... و .........به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ................. کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقای ........ فرزند...


نمونه قرارداد تدریس

نمونه قرارداد تدریس

تاریخ : .......... شماره : ..........                                نمونه قرارداد تدریس   برای مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک کنید   جهت مطالعه روش مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان اینجا کلیک کنید     این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ................ به شماره ثبت ................ و کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس  ................ ( قائم مقام مدیرکارخانه ) از یک طرف وآقای  ................ دارای شناسنامه شماره 6835 صادره از شیراز فرزند صمد به آدرس تهران ـ 24 متری ............... که منبعد طرف قرارداد نامیده می...


نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

             بسمه تعالی       وزارت کار و امور اجتماعی   نمونه قرارداد کار   جهت دسترسی به قرارداد پیمانکاری اینجا کلیک نمایید   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید   جهت آشنایی با وکیل خوب قرارداد کار اینجا کلیک نمایید   اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما / نماينده قانوني كارفرماو کارگر (کارمند) منعقد...


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت   جهت دسترسی به نمونه قرارداد مشارکت مدنی اینجا کلیک نمایید   جهت دسترسی به نمونه پیش فروش آپارتمان اینجا کلیک نمایید   جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید       ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 آقاي / خانم                                       فرزند                          به شماره شناسنامه                  صادره از                    كد ملي                   متولد                ساكن                                                                                                                                                                                  تلفن                        با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب كه از اين پس...


نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره جهت مشاوره با وکیل خوب اجاره کلیک نمایید     ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 موجر/ موجرین                                 فرزند                          به شماره شناسنامه                  صادره از                    كد ملي                   متولد                ساكن                                                                                                                                                                                  تلفن                        با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب 1-2 مستاجر/مستاجرین                              فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  كد ملي                    متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                 تلفن با وكالت /...


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

     قرارداد انتقال سرقفلی   برای مطالعه معایب و مزایای انتقال سرقفلی اینجا کلیک نمایید برای مشاوره با وکیل خوب سرقفلی اینجا کلیک کنید   ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 انتقال دهنده                          فرزند              به شماره شناسنامه                        صادره از                 كد ملي                                    متولد                                 ساكن                                                                                                                                                                                                        تلفن با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                        متولد                                    به موجب 1-2 انتقال گيرنده                    فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                 ...


نمونه قرارداد پيش فروش ساختمان

نمونه قرارداد پيش فروش ساختمان

                            قرارداد پيش فروش   اگر قصد مشاوره با وکیل قراردادها دارید اینجا کلیک نمایید   اگر نیاز به نمونه قرارداد مشارکت در ساخت دارید اینجا کلیک نماید   اگر قصد مطالعه قانون پیش فروش ساختمان را دارید اینجا کلیک نمایید   ماده 1 –  طرفين قرارداد 1-1 فروشنده                                                فرزند                          به شماره شناسنامه                             صادره از                 كد ملي                    متولد                       ساكن                                                                                                                                                        تلفن با وكالت / قيوميت / ولايت /...