نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

     نمونه متن قرارداد مساقات

 

برای مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید

 

جهت دسترسی به قانون مدنی اینجا کلیک نمایید

 

 

طرف اول قرارداد(مالك): خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مورد مساقات:

درختان ميوه مثمره ثابته در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع داراي پلاك ……………. فرعي از ……………. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ……………. فرعي از اصلي مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتي ……………. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ………. مورخ __/__/__13 صفحه …………. جلد …… به شماره چاپي ……………. صادره بنام و ملكي مالك كه تمامي درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سيب، گلابي، آلبالو و گيلاس مي باشد كه عامل مورد مساقات را رويت و يا وقوف كامل از وجود انواع درختان ميوه آن، كم و كيف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات براي انجام مساقات قابل است.

مدت قرارداد: ……………. سال كامل شمسي از تاريخ ……………. مي باشد.

قدرالسهم از مساقات: حصه مالك از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

 • حفظ و نگهداري درختان و آبياري آن از چاه موجود در زمين مزبور و سم پاشي و كوددهي و بي زدن پاي درختان و نهركني و برداشت ثمره بعهده عامل است كه بايد به موقع آنرا انجام دهد.
 • هزينه هاي ناشي از تعمير موتور پمپ موجود براي آبياري از چاه آب حفر شده در زمين مرقوم و هم چنين تعميرات مربوط به استخر خزانه آب و تعميرات مربوط به مخزن هوايي آب موجود با مالك است.
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالك در هر برداشت ثمره به نسبت هر هكتار ……………. ثمره ساليانه را به مالك تحويل و تسليم نمايد.
 • عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكوره مالك به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداكثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالك تحويل و تسليم نمايد.
 • هزينه هاي حكم تا محل اقامت مالك در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مالك نيز با عامل مي باشد.
 • چنانچه بنابر هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مساقات عمل مساقات را ترك كند و يا آنكه مالك در تاديه هزينه ها مندرج در شرط دوم كوتاهي و امتناع ورزد عقد اين مساقات قابل فسخ خواهد بود.
 • در صورتي كه در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره اين مساقات فسخ گردد مالك حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوط را مالك از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.
 • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در مساقات ثمره كم شود يا ضرر ديگر متوجه مالك گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
 • هر آينه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده 539 قانون مدني با توجه به ماده 545 همان قانون به اين عبارت:«ماده 539 قانون مدني»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه بصحه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.

«ماده 545 قانون مدني»: مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شريك نمايد. كه براي طرفين مشخص است عمل خواهد شد.

 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي مساقات حداكثر با يك نفر شريك شود بدون آنكه شريك حق تصرف يا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مساقات يا تسليم زمين و درختان مورد مساقات را به هيچ صورت ولو بصور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 • در پايان مدت يا لدي الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحويل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالك مي باشد در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را بداوري خانم/آقاي……………. فرزند آقاي ……………. ساكن: ……………………………………………….. ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد و كسي كه راي نفع او صادر گرديده حق رجوع به مراجع صالح قضايي را دارد.

ساير شروط:

(در اين قسمت اگر شروط ديگر باشيد، تنظيم گردد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و مبادله گرديد.

 

 

محل امضاي طرف اول قرارداد(مالك)                          محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

 

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *