مهریه زوجه و ارتباط آن با حق حبس زوجه

سلام ممنونم که با موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همراه هستید امروز قصد داریم در مورد یکی از سوالات پر تکرار شما صحبت کنیم و آن حق حبس زوجه در عقد نکاح یا حق حبس زوجه در عقد ازدواج .

بسیاری از مراجعه کنندگان به موسسه حقوقی صلح آفرین پارس زن و شوهر هایی هستند که در بدو زندگی مشترک دچار اختلاف شده اند و زوجه از تمکین عام و تمکین خاص در مقابل زوجه امتناع می نماید و زوجه بیان می کند که تا زمانیکه مهریه من را به من ندهی من از تمکین عام و تمکین خاص خودداری می نمایم.

حال زوج با این مشکل مواجه می شود که اصلا همچین چیزی ((حق حبس زوجه )) قانونی است یا خیر؟

و اینکه آیا زوجه می تواند تا زمانیکه مهریه اش به او داده نشده است از تمکین عام و تمکین خاص در مقابل شوهر امتناع نماید ؟

در این مقاله سعی کرده ایم به این پرسش های پر تکرار پاسخ دهیم و همچنین در مورد : مالکیت زوجه بر مهریه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) و تعریف حق حبس زوجه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) ، موجل بودن مهریه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) و حق حبس زوجه ، پول نقد بودن مهریه و حق حبس زوجه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) ، تقسیط مهریه و یا قسط بندی مهریه و حق حبس زوجه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) ، عدم ذکر مهریه و حق حبس زوجه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) اجبار و اکراه زوجه به تمکین و ارتباط آن با حق حبس زوجه در عقد نکاح ((عقد ازدواج )) ، توضیح و صحبت کنیم .

 

مالکیت  زوجه بر مهریه و تعریف حق حبس زوجه

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : برابر ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

بنابراین اگر مهر عین معین باشد (مثل یک قطعه طلا مشخص با مقدار و اوصاف مشخص) با تحقق نکاح ، آن مهریه به مالکیت زن در می آید و زوجه حق هرگونه استفاده و یا تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا مثلا اجاره بدهد.

 

اگر مهریه پول نقد باشد:

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد مهریه ای که پول نقد باشد توضیح می دهد : اما اگر مهریه عین کلی باشد مانند (مقداری پول) به محض وقوع عقد ازدواج  ، شوهر بدهکار آن مهریه می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند ، مگر اینکه برای پرداخت این نوع مهریه اقساطی یا مدتی تعیین شده باشد.

که در ماده 1083 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می تواند مدت یا اقساطی قرار داد.

 

حق حبس زوجه نسبت پرداخت مهریه از جانب شوهر:

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد حق حبس زوجه نسبت به پرداخت مهریه از جانب شوهر اینگونه توضیح می دهد :  زوجه به مجرد عقد نکاح مالک مهریه می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود در مطالبه مهریه به طرق قانونی مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه از مراجع ثبتی متوسل گردد.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد که :  همچنین قانون ایران به زوجه حق داده است که تا مهریه خود را از شوهر دریافت نکرده است از تمکین خود در قبال شوهر خودداری نماید، این حق به حق حبس مشهور است.

 

ماده 1085 قانون مدنی در زمینه حق حبس زوجه در قبال پرداخت مهریه اش چنین مقرر می دارد:

( زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود)

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود که : طبق این ماده حق حبس زوجه مشروط به این است که مهریه زن به صورت حال در عقدنامه باشد یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد نکاح از جانب زوجه باشد.

 

مهریه موجل یا پرداخت آن مدت داشته باشد:

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در پاسخ به این سوال که اگر مهریه زوجه مدت دار باشد و یا به عبارت دیگر مهریه زوجه موجل باشد آیا زوجه در قبال شوهرش حق حبس دارد یا خیر ؟ اینگونه پاسخ داده می شود : هرگاه مهریه زوجه به صورت موجل باشد ، یعنی وصول مهریه (مدت دار) باشد برابر ماده 1085 قانون مدنی زن حق حبس در مقابل دریافت مهریه ندارد.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد که : اما مسئله دیگری که مطرح است این است که حق حبس زوجه در قبال دریافت مهریه محدودیت دیگری نیز مقرر شده است و آن این است که اگر زن قبل از دریافت مهریه از شوهر خود تمکین کند ، حق حبس زوجه ساقط می شود و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید و باید از همسر خود تمکین کند.

ماده 1086 قانون مدنی در این زمینه می گوید:

(( اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد))

مقصود قانونگذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است نه وظایف دیگر .

اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 718 از ماده 1085 قانون مدنی تفسیر موسع کرده و ایفای وظایف را به معنی ایفای مطلق وظایف شرعی و قانونی دانسته است.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : به هر حال بر اساس ماده 1085 قانون مدنی هنگامی که زن با اعمال حق حبس خویش که در مقابل دریافت مهریه می کند و از وظایف خود اعم از تمکین عام و تمکین خاص خودداری می کند ، ناشزه محسوب نمی شود و زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

 

آیا با تقسیط مهریه ، حق حبس زوجه در قبال دریافت مهریه از بین خواهد رفت یا خیر؟

 

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در پاسخ به سوالات فوق بیان داشت : در جواب باید گفت صدور حکم تقسیط که صرفا ناشی از عسروحرج زوج در پرداخت یک جای مهریه بوده مسقط حق حبس زوجه نیست ، در واقع زوجه می تواند تا زمانی که مهریه او به طور کامل پرداخت نشده از تمکین عام و تمکین خاص در قبال زوج خودداری کند.

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : نکته ای که ممکن است مطرح شود این است که برخی از زوجین به دلایلی مانند عشق و علاقه که در اول آشنایی ها از جمله در دوران نامزدی است از تعیین مهریه در عقدنامه خودداری می کنند و به عبارت دیگر مهریه در عقدنامه مشخص نمی گردد، حال سوال این است که :

آیا اگر مهریه در عقد دائم ذکر نشود باز هم زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند؟

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در جواب به سوالات فوق می گوید : پاسخ به این سوال منفی است یعنی اگر مهریه در عقد نکاح دائم ذکر نشده باشد زوجه نمی تواند از حق حبس خود تا تعیین مهریه و پرداخت مهریه استفاده کند.

در برخی از پرونده های خانوادگی مشاهده شده است که زوجه با اکراه و اجبار از جانب شوهر یا خانواده خود یا همسر خویش مجبور به تمکین اعم از عام و خاص از شوهر خود شده است که ممکن است این سوال مطرح شود که آیا باز هم در این حالت حق حبس زوجه ساقط می شود یا حق حبس قابل اعمال از جانب زوجه هست؟

وکیل خوب مهریه موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : در پاسخ باید گفت حق حبس ساقط نمی شود زیرا حق حبس برای زوجه ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا با حکم قانون باید ساقط شود نه با اکراه زوج یا غیره.

موضوعی که در بسیاری از پرونده های خانوادگی مطرح است این است که :

زوجه حاضر به تمکین از شوهر خود می شود ولی شوهر به دلایلی همچون مسافرت یا بیماری با زن نزدیکی نمی کند حال باید پرسید که آیا حق حبس ساقط می شود یا خیر؟

یا زن تا زمانی که نزدیکی واقع نشده است می تواند از حق حبس خود استفاده کند؟

حاضر شدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود جهت دریافت مهریه استفاده کند.

 

امیدواریم مطالبی که خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه شد مفید واقع شده باشد.
در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه
های کشور در کنار شما می باشند.
تلفن تماس: 02166408517

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *